Indskolingen

Indskolingen på Brøndbyvester Skole ligger på en selvstændig matrikel. Vi har elever fra 0. til 3. klasse samt enkelte specialklasser. Afdelingen har 5 spor og ca. 450 glade børn.

I indskolingen arbejder vi helhedsorienteret med elevernes læring og klassens undervisning. Det er væsentligt for os, at undervisningen både inddrager hovedet, kroppen og sanserne. Leg og bevægelse, digitale læremidler og ture i nærområdet er derfor en naturlig del af undervisningen. Vi har også mange traditioner. Vi afholder f.eks. skolens fødselsdag, motionsdag, flexuger, klippeklisterdag, Lucia-optog, fælles sang i Teatersalen, Gøgl i Gården og idrætsdag.

Vi ved, at børn lærer bedst, når de har det godt, og når de oplever, de er en del af et trygt fællesskab. Det gode kammeratskab, leg og samvær på tværs af klasser og aldre er særlige udviklingsområder hos os.

Vi har også fokus på inddragelse af elevernes stemme. Vi har derfor et elevråd, der består af elever fra 0. til 3. klasse. De mødes flere gange om året for at drøfte skolerelaterede problemstillinger i børnehøjde.

Udeområderne omkring indskolingen består af flere slags skolegårde og naturområder, som eleverne kan benytte i skoletiden. Her kan man blandt andet finde fodboldbaner, klatrestativer, gynger og en svævebane. Vi har også en legepatrulje, der består af elever fra 3. klasse, som hjælper deres skolekammerater med at fremme en sund og sjov legekultur i frikvartererne.

SAMARBEJDE MELLEM LEDELSE, PERSONALE OG FORÆLDRE

Lærerne og pædagogerne i indskolingen arbejder tæt sammen i klasseteams og årgangsteams. Vi anser teamsamarbejdet som en væsentlig del af arbejdet med at fremme en bæredygtig og værdiorienteret undervisningskultur.

Pædagogerne indgår i skolen som samarbejdspartnere med henholdsvis 0. klasse-lederne og lærerne i indskolingen. I nogle af timerne er pædagogerne sammen med en lærer og i andre timer er de alene. Fra første klasse og frem er det hovedsageligt pædagogerne, der varetager den understøttende undervisning (USU) og faglige fordybelse. Alt dette er med til at skabe sammenhæng mellem skolens og SFO’ens arbejde med at støtte eleverne i deres personlige og sociale udvikling.

Det gode samarbejde mellem skole og forældre samt forældrene imellem er også særligt vigtigt for os på Brøndbyvester Skole. Vi mener, at alle har et medansvar for at bidrage til, at eleverne i tryghed har mulighed for at udvikle sig og trives bedst muligt. Det er derfor af stor betydning for os, at såvel skolens ledelse, personale og forældre står sammen og bakker op om at fremme en skolekultur, der fokuserer på rummelighed, tolerance og hensyntagen til hinanden.

SKOLESTART

Vi ved, at det er noget helt særligt at begynde som elev i 0. klasse. Børnene har i daginstitutionen forberedt sig på denne dag i mange måneder frem til SFO-start i begyndelsen af maj.

I indskolingen på Brøndbyvester Skole har både SFO-ledelse og SFO-personale særligt fokus på, at overgangen fra daginstitution til 0. klasse foregår under trygge og stabile rammer. Omkring 1. maj slår indskolingens SFO’er dørene op til et forløb for de kommende elever i 0. klasse.

I forbindelse med børnenes start på SFO sker der en udveksling af pædagogisk og praktisk information om børnene. Den formidles i skriftlig form eller ved møder mellem daginstitution og SFO. Dette foregår, så vi i fællesskab sikrer den mest smidige sammenhæng mellem daginstitution og SFO.

Vi har også en besøgsdag i april, hvor børnene sammen med deres pædagoger fra daginstitutionen besøger skolen og synger sange fra vores fælles sangkanon. Her afleveres også den portfolio, børnene har lavet i daginstitutionen.

Når børnene begynder i SFO’en omkring 1. maj, vil de være delt i to store hold. Der er et hold på Kirkebjerg SFO og et hold på Stjernen SFO. Pædagogerne arrangerer forskellige aktiviteter med børnene med henblik på at opleve og få indsigt i, hvordan børnene fungerer i de forskellige grupperinger. Vi kigger både på sociale, faglige og forståelsesmæssige kompetencer - alt hvad der kan have relevans for og indflydelse på barnets skolegang. Der foregår samtidig et tæt samarbejde og dialog med skolens AKT-personale. Dette er særligt uddannet personale inden for adfærd-, kontakt- og trivselsmæssige problematikker. Vi ønsker at give alle børn - uanset forudsætninger - en så god skolestart som muligt. Vi arbejder også med tidlig opsporing.

I forlængelse af dette skaber pædagogerne sammen med 0.klasse-lederne de nye klasser, der skal starte i skole medio august.

Når 0. klasserne starter efter sommerferien, er der lærere med i tre lektioner om ugen, så de kommende lærere får kendskab til og opbygget relationer til deres kommende elever og klasse.

OVERGANGEN TIL 4. KLASSE PÅ TORNEHØJ – DEN STORE MATRIKEL

I slutningen af 3. klasse gør vi klar til, at eleverne skal skifte matrikel. Vi har særligt fokus på, at sammenhængen mellem 3. og 4. klasse bliver så tryg og overskuelig som mulig.

De kommende klasselærere deltager i undervisningen sammen med de afgivende lærere to lektioner om ugen i den sidste skemaperiode. De nye lærere får således et godt indblik i klassens sociale dynamikker og de enkelte elevers trivsel og faglige niveauer.

Den sidste måneds undervisning i 3. klasse foregår på den store matrikel, hvor klasserne følger deres normale skema med de afgivende lærere i det nye klasseværelse på Tornehøj. Vi oplever, at denne konstruktion er med til at skabe en positiv og naturlig overgang til 4. klasse.

Vi har særligt fokus på at skabe en god overgang for alle børn. Indsatsen forløber gennem et pædagogisk samarbejde mellem afgivende og modtagende lærere samt skolens AKT-vejledere. Vejledernes opgave er bl.a. at kigge på gruppedynamikker og klassetrivslen. Opgaven er også at bidrage med viden og indsigt i f.eks. trivselsforløb, idéer til klasseteambuilding, den gode adfærd samt pædagogisk sparring til lærerteamet. I juni måned vil der derfor være AKT-vejledere tilknyttet alle de kommende 4. klasser.

Undervejs vil der blive udarbejdet praksisfortællinger, episodebeskrivelser og andre former for observationer således, at læringsvejlederne kan tage over og rette et særligt fokus mod det faglige, når klasserne er tilbage efter ferien i august. Vi ønsker her at skabe en indsats, hvor pædagogik, trivsel og faglighed går hånd i hånd, og hvor ingen lærere og pædagoger står alene med opgaven.

 

Sidst opdateret den 09. december 2021