Idrætsklassen

Læs her mere om idrætsklasserne.

Principper for idrætsklasserne

Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til formål at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at idrætsklasseelevernes muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud optimeres. 

Brøndbyvester skole har tre idrætsårgange, fra 7. til 9. klasse med idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene – fodbold, håndbold, svømning osv.

Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et samarbejde mellem en række spotsklubber/forbund

 1. Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er en del af den overordnede ramme for målrettede talentudviklingsaktiviteter, som inddrager såvel talenter, deres netværk, skoler og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv som andre interesserede.
 2. Idrætsklasserne skal derudover være sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende – sikre at idrætsklasseeleverne ikke får fysiske, psykiske og sociale mén.
 3. Idrætsklasserne skal tage vare på ”det hele menneske” – såvel idræt og uddannelse som personlig udvikling.

Retningslinjer for optagelse

Krav til idrætsudøvere

 • Har talent inden for sin sportsgren og årgang 
 • Skal deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med sporten 
 • I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering

 

pastedGraphic.png

 

 •  Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og meninger over for opgaven som idrætsudøver under uddannelse.
 • Har vilje og klar forståelse for rollen som idrætsudøver, således at eleven arbejder for at få struktur på hverdagen.
 • Er bevidst om sammenhæng mellem idræt, kost og levevis
 • Forstår tilbuddet på respektfuld, arbejdsom og disciplineret måde

Ordinær Optagelse

Ansøgningsskema udfyldes med udtalelser fra skole og klub og sendes til Brøndbyvester Skole, senest 6. marts 2023.

Sportsfaglig kompetencescreening som foretages af klubben/forbundet.

Idrætsklasseudvalget udtager en gruppe elever til samtale fra ansøgerfeltet.

Samtaler med ansøger og forældre foregår sammen med
Brøndbyvester Skoles idrætsklasseudvalg. Samtalerne former sig med sportsfaglig tilbagemelding, drøftelser af ansøgers skoleforhold og ansøgers personlige fortælling om baggrund for at søge optagelse. 

En invitation til samtale er ikke det samme som optagelse til klassen.

Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af skoleledelse, idrætskoordinator og idrætsklasseudvalg ved et efterfølgende lukket møde. Det er skolelederen der har den endelige afgørelse. Ansøger kan ikke få detaljeret beskrivelse af, hvorfor ansøger ikke er kommet ind på idrætslinjen. Svar kommer senest i uge 18 i 2023.

Optagelseskriterier

For at søge om optagelse i Brøndbyvester Skole idrætsklasser skal udøveren opfylde en række kriterier. Udøveren skal have talent inden for sin idræt og årgang. Herudover skal der foreligge en udtalelse fra den afgivende skole/klasselærer om, hvorvidt eleven rent fagligt skønnes egnet til at fortsætte sin uddannelse i en idrætsklasse, hvor der stilles større krav til træningsmængde. Der skal ligeledes gives en udtalelse fra den nuværende klub/forbund, hvori blandt andet ansøgerens niveau beskrives. Ansøgers klub/forbund skal stå for træningen, der er en del af skoleskemaet.

Ophør i idrætsklassen

Ophør i idrætsklasse - i hvilke situationer:

 • Socialt ikke godt i klassen
 • Har dårlig tiltale og adfærd i klassen til lærere eller andre skoleelever
 • Har ikke forstået tilbuddet på respektfuld måde

Giver anledning til:

 • At enten klub/forbund eller skole kan indkalde til møde angående den enkelte idrætsklasseelev på baggrund af ovennævnte grunde.
 • Afholde samtale med idrætselev samt forældre.
 • Vejledning ud af idrætsklasse

Samarbejde og koordinering

Idrætsklasserne er et samarbejdsforhold, som indebærer gensidig respekt for skolen og klubben/forbundet, hvor forskellige fagligheder og kompetencer er en del af samarbejdet.

Ved skoleårets slut/start mødes skole, klubber/forbund og idrætskoordinatoren og laver en fælles evaluering og planlægningsmøde for det kommende skoleår.

Koordinering i forhold til morgentræningen inden for den enkelte idrætsspecifikke sportsgren og dens indhold er naturligvis den deltagende klubs/forbunds faglige ansvar.
  
Opgavefordelingen er tydelig og velstruktureret og samarbejdet sker med respekt for at forskellige fagligheder til stadighed kræver dialog og atter dialog.
  
Klubben/forbundet deltager 1 gang årligt til skole/hjemsamtalerne på hver årgang.

 

pastedGraphic.png

Idrætskoordinator

Idrætskoordinatoren er bindeleddet mellem Brøndbyvester Skole og idrætsklasseelevernes klubber. 

Idrætskoordinatoren hedder Frank Larsen (FL) og er læreruddannet og har idræt som linjefag. Frank Larsen har erfaring og kendskab til klubidræt, talentudvikling, vigtigheden af træningsprogrammer og forståelse for klubbernes faglighed. Han er også U17 landstræner for Badminton Danmark.

Idrætskoordinatoren har stor indsigt i, hvordan skole og klubidræt kan komplimentere hinanden, så idrætseleven oplever, at klubidræt og skole hænger uløseligt sammen under trygge og faste rammer.

Idrætskoordinatorens ansvarsområde er:

 • At koordinere skole/hjemsamtaler i idrætsklasserne, så klub/trænere, forældre og skole kan deltage i mødet
 • Have overblikket over elever og træningstider
 • Være kontaktperson mellem skole og klubber
 • Deltage i møder der vedrører samarbejdet mellem klub og skole
 • Deltage til optagelsessamtalerne
 • Medlem af optagelsesudvalget
 • Være med i udskolingssamtalerne sammen med klub og hjem
 • Være sparringspartner for lærerne i idrætsklasserne omkring planlægning, undervisning, turneringsplaner og træningstider
 • Være sparringspartner for lærerne omkring styrkelsen af skole/hjem samarbejdet
 • Have undervisning i idrætsklasserne

Forældre opbakning

Forældrene er en vigtig faktor i samarbejdet mellem skole, hjem og klub/forbund. Betydningen af en forældreopbakning kan ikke anerkendes nok - det har betydning først og fremmest for den unge idrætsudøvers muligheder for at udnytte sit talent mest og længst muligt, dernæst har det betydning for den klub/forbund, hvori den unge idrætsudøver dyrker sin idræt og stor betydning for skolen og endelig for, at den unge sikres en hensigtsmæssig personlig udvikling samtidig.

Hvad er gode sportsforældre?

Forståelse for, at skole og idræt har lige stor betydning

Tillid til at klub/forbund og skole vil eleven det bedste

At klub/forbund og skole er professionelle samarbejdspartnere og forældrene indgår i et trepartssamarbejde

At forældrene understøtter elevens skolegang og idrætsliv

Det er skole og klub/forbund der sætter de daglige rammer for undervisning og træning

 

pastedGraphic.png

Idræt

Idrætsundervisningen er underlagt folkeskoleloven, og undervisningen er obligatorisk. Idræt er relevant og kompetent træning for idrætsklasseeleverne. Faget idræt er et prøvefag.

Udgangspunkt i faget idræt:

 • Grundlæggende træning med egen krop
 • Skadesforebyggende træning med egen krop
 • Alsidig træning - varianter af styrke-, balance-, koordinations-, smidigheds-, kropskontrol- og kropspositionstræning

Disse grundprincipper kan udføres i forskellige idrætsdiscipliner og boldspil

Træningen varetages af linjefagsuddannede lærere

 

Aktuelle datoer i foråret 2023

Der afholdes informationsaften i Tjørnehøjhallen, onsdag den 8. februar 2023,

 kl. 19 til kl. 21 om optagelse til 7. IDRÆTSklasse

Ansøgningsskema kan downloades fra Brøndbyvester Skoles hjemmeside: Brondbyvesterskole.dk

Ansøgningsfristen er 6. marts 2023.

Optagelsessamtaler afholdes i uge 13. 

Til stede er skole, idrætskoordinator, klub/forbund, forældre og elev.

Eleverne i kommende 7. IDRÆTSklasse får besked om skolestart senest i uge 18 2023.

Ansvarlig skoleleder for IDRÆTSklasserne og medlem af optagelsesudvalget er 

Yvonne Toft Bech

YVTBE@brondby.dk

 

                                        

           pastedGraphic.png

 

SKEMA FOR: 7. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Dansk Træning Tysk/fransk Træning Dansk
8.45-9.30 Dansk Træning Tysk/fransk Træning Dansk
9.45-10.30 Geografi Træning Dansk Træning Madkundskab 
10.30-11.15 Geografi Træning Dansk Træning Madkundskab 
11.15-12.05 Pause Matematik Pause Matematik Dansk
12.05-12.50 Valgfag Matematik Matematik Matematik Fysik/kemi
12.50-13.35 Valgfag Engelsk  Engelsk Biologi Fysik/kemi
13.45-14.30 Tysk/fransk Engelsk Engelsk Biologi  
14.30-15.15   Historie Idræt    
15.15-16.00   Historie Idræt    
SKEMA FOR: 8. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Engelsk Træning Matematik Træning Matematik
8.45-9.30 Engelsk Træning Matematik Træning Matematik
9.45-10.30 Tysk/fransk Træning Idræt Træning Engelsk
10.30-11.15 Tysk/fransk Træning Idræt Træning Engelsk
11.15-12.05 Pause Dansk Pause  Dansk Pause
12.05-12.50 Matematik Geografi Valgfag Dansk Kristendom
12.50-13.35 Fysik/kemi Biologi Valgfag Samfund Historie
13.45-14.30 Fysik/kemi Biologi Tysk/fransk Samfund Historie
14.30-15.15   Dansk Dansk    
15.15-16.00   Dansk Dansk    
SKEMA FOR: 9. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Samfundsfag Træning Historie Træning Dansk
8.45-9.30 Samfundsfag Træning Historie Træning Dansk
9.45-10.30 Engelsk Træning Matematik Træning  Tysk/fransk
10.30-11.15 Engelsk Træning Matematik Træning Tysk/fransk
11.15-12.05 Pause Fysik/kemi Pause Dansk Pause
12.05-12.50 Dansk Fysik/kemi Tysk/fransk Dansk Matematik
12.50-13.35 Dansk Fysik/kemi Idræt Biologi Engelsk
13.45-14.30 Dansk Geografi Idræt Kristendom Engelsk
14.30-15.15   Matematik      
15.15-16.00   Matematik      
håndbold3

Tillykke til håndboldpigerne fra 7ID

De vandt i juleferien 2022 Lundaspelen i Sverige, som er verdens største turnering, hvor hold fra hele verden deltager.

Sidst opdateret den 28. februar 2023