Idrætsklassen

Læs her mere om idrætsklasserne.

Principper for idrætsklasserne

Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til formål at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at idrætsklasseelevernes muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud optimeres.

Brøndbyvester skole har tre idrætsklasser, fra 7. til 9. klasse med idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene – fodbold, håndbold, svømning osv.

Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et samarbejde mellem en række spotsklubber/forbund

 • Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er en del af den overordnede ramme for målrettede talentudviklingsaktiviteter, som inddrager såvel talenter, deres netværk, skoler og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv som andre interesserede.
 • Idrætsklasserne skal derudover være sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende – sikre at idrætsklasseeleverne ikke får fysiske, psykiske og sociale mén.
 • Idrætsklasserne skal tage vare på ”det hele menneske” – såvel idræt og uddannelse som personlig udvikling.

Retningslinjer for optagelse

Krav til idrætsudøvere

 • Har talent inden for sin sportsgren og årgang
 • Skal deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med sporten
 • I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering
 • Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og meninger over for opgaven som idrætsudøver under uddannelse.
 • Har vilje og klar forståelse for rollen som idrætsudøver, således at eleven arbejder for at få struktur på hverdagen.
 • Er bevidst om sammenhæng mellem idræt, kost og levevis
 • Forstår tilbuddet på respektfuld, arbejdsom og disciplineret måde

Ordinær Optagelse

Ansøgningsskema udfyldes med udtalelser fra skole og klub og sendes til Brøndbyvester Skole, senest 18. marts 2022.

Sportsfaglig kompetencescreening som foretages af klubben/forbundet.

Idrætsklasseudvalget udtager en gruppe elever til samtale fra ansøgerfeltet.

Samtaler med ansøger og forældre foregår sammen med Brøndbyvester Skoles idrætsklasseudvalg. Samtalerne former sig med sportsfaglig tilbagemelding, drøftelser af ansøgers skoleforhold og ansøgers personlige fortælling om baggrund for at søge optagelse.

En invitation til samtale er ikke det samme som optagelse til klassen.

Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af skoleledelse, idrætskoordinator og idrætsklasseudvalg ved et efterfølgende lukket møde. Det er skolelederen der har den endelige afgørelse. Ansøger kan ikke få detaljeret beskrivelse af, hvorfor ansøger ikke er kommet ind på idrætslinjen. Svar kommer senest i uge 18 i 2022.

Optagelseskriterier

For at søge om optagelse i Brøndbyvester Skole idrætsklasser skal udøveren opfylde en række kriterier. Udøveren skal have talent inden for sin idræt og årgang. Herudover skal der foreligge en udtalelse fra den afgivende skole/klasselærer om, hvorvidt eleven rent fagligt skønnes egnet til at fortsætte sin uddannelse i en idrætsklasse, hvor der stilles større krav til træningsmængde.

Der skal ligeledes gives en udtalelse fra den nuværende klub/forbund, hvori blandt andet ansøgerens niveau beskrives. Ansøgers klub/forbund skal stå for træningen, der er en del af skoleskemaet.

Ophør i idrætsklassen

Ophør i idrætsklasse - i hvilke situationer:

 • Socialt ikke godt i klassen
 • Har dårlig tiltale og adfærd i klassen til lærere eller andre skoleelever
 • Har ikke forstået tilbuddet på respektfuld måde

Giver anledning til:

 • At enten klub/forbund eller skole kan indkalde til møde angående den enkelte idrætsklasseelev på baggrund af ovennævnte grunde.
 • Afholde samtale med idrætselev samt forældre.
 • Vejledning ud af idrætsklasse

Samarbejde og koordinering

Idrætsklasserne er et samarbejdsforhold, som indebærer gensidig respekt for skolen og klubben/forbundet, hvor forskellige fagligheder og kompetencer er en del af samarbejdet.

Ved skoleårets slut/start mødes skole, klubber/forbund og idrætskoordinatoren og laver en fælles evaluering og planlægningsmøde for det kommende skoleår.

Koordinering i forhold til morgentræningen inden for den enkelte idrætsspecifikke sportsgren og dens indhold er naturligvis den deltagende klubs/forbunds faglige ansvar.

Opgavefordelingen er tydelig og velstruktureret og samarbejdet sker med respekt for at forskellige fagligheder til stadighed kræver dialog og atter dialog.

Klubben/forbundet deltager 1 gang årligt til skole/hjemsamtalerne på hver årgang.

Idrætskoordinator

Idrætskoordinatoren er bindeleddet mellem Brøndbyvester Skole og idrætsklasseelevernes klubber.

Idrætskoordinatoren hedder Frank Larsen (FL) og er læreruddannet og har idræt som linjefag. Frank Larsen har erfaring og kendskab til klubidræt, talentudvikling, vigtigheden af træningsprogrammer og forståelse for klubbernes faglighed. Han er også U17 landstræner for Badminton Danmark.

Idrætskoordinatoren har stor indsigt i, hvordan skole og klubidræt kan komplimentere hinanden, så idrætseleven oplever, at klubidræt og skole hænger uløseligt sammen under trygge og faste rammer.

Idrætskoordinatorens ansvarsområde er:

 • At koordinere skole/hjemsamtaler i idrætsklasserne, så klub/trænere, forældre og skole kan deltage i mødet
 • Have overblikket over elever og træningstider
 • Være kontaktperson mellem skole og klubber
 • Deltage i møder der vedrører samarbejdet mellem klub og skole
 • Deltage til optagelsessamtalerne
 • Medlem af optagelsesudvalget
 • Være med i udskolingssamtalerne sammen med klub og hjem
 • Være sparringspartner for lærerne i idrætsklasserne omkring planlægning, undervisning, turneringsplaner og træningstider
 • Være sparringspartner for lærerne omkring styrkelsen af skole/hjem samarbejdet
 • Have undervisning i idrætsklasserne

Forældre opbakning

Forældrene er en vigtig faktor i samarbejdet mellem skole, hjem og klub/forbund. Betydningen af en forældreopbakning kan ikke anerkendes nok - det har betydning først og fremmest for den unge idrætsudøvers muligheder for at udnytte sit talent mest og længst muligt, dernæst har det betydning for den klub/forbund, hvori den unge idrætsudøver dyrker sin idræt og stor betydning for skolen og endelig for, at den unge sikres en hensigtsmæssig personlig udvikling samtidig.

Hvad er gode sportsforældre?

Forståelse for, at skole og idræt har lige stor betydning

Tillid til at klub/forbund og skole vil eleven det bedste

At klub/forbund og skole er professionelle samarbejdspartnere og forældrene indgår i et trepartssamarbejde

At forældrene understøtter elevens skolegang og idrætsliv

Det er skole og klub/forbund der sætter de daglige rammer for undervisning og træning

Idræt

Idrætsundervisningen er underlagt folkeskoleloven, og undervisningen er obligatorisk. Idræt er relevant og kompetent træning for idrætsklasseeleverne. Faget idræt er et prøvefag.

Udgangspunkt i faget idræt:

 • Grundlæggende træning med egen krop
 • Skadesforebyggende træning med egen krop
 • Alsidig træning - varianter af styrke-, balance-, koordinations-, smidigheds-, kropskontrol- og kropspositionstræning

Disse grundprincipper kan udføres i forskellige idrætsdiscipliner og boldspil

Træningen varetages af linjefagsuddannede lærere

 

Aktuelle datoer i foråret 2022

Der afholdes informationsaften i Tjørnehøjhallen, onsdag den 2. marts 2022, kl. 19 til 21 om optagelse til 7. IDRÆTSklasse

Ansøgningsskema kan downloades fra Brøndbyvester Skoles hjemmeside: Brondbyvesterskole.dk

Ansøgningsfristen er 18. marts 2022.

Optagelsessamtaler afholdes i uge 14.

Til stede er skole, idrætskoordinator, klub/forbund, forældre og elev.

Eleverne i kommende 7. IDRÆTSklasse får besked om skolestart senest i uge 18 2022.

Ansvarlig skoleleder for IDRÆTSklasserne og medlem af optagelsesudvalget er Yvonne Toft Bech
YVTBE@brondby.dk

SKEMA FOR: 7. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Biologi Træning Idræt Træning Geografi
8.45-9.30 Biologi Træning Idræt Træning Geografi
9.45-10.30 Matematik Engelsk Dansk/ Madkundskab Valgfag Engelsk
10.30-11.15 Matematik Engelsk Dansk Valgfag Engelsk
12.05-12.50 Dansk Matematik Faglig fordybelse Fysik/kemi Matematik
12.50-13.35 Dansk Matematik Madkundskab Fysik/kemi Matematik
13.45-14.30 Dansk Historie Madkundskab Tysk/fransk Dansk
14.30-15.15   Historie   Tysk/fransk Dansk
SKEMA FOR: 8. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Engelsk Træning Idræt Træning Tysk/fransk
8.45-9.30 Engelsk Træning Idræt Træning Tysk/fransk
9.45-10.30 Matematik Biologi Dansk Tysk/fransk Geografi
10.30-11.15 Matematik Biologi Dansk Engelsk Geografi
12.05-12.50 Dansk Dansk Matematik Engelsk Dansk
12.50-13.35 Dansk Dansk Matematik Historie Dansk
13.45-14.30 Historie Samfundsfag Faglig fordybelse Valgfag Kemi/fysik
14.30-15.15   Samfundsfag Valgfag Kemi/fysik  
SKEMA FOR: 9. Idrætsklasse
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.00-8.45 Samfundsfag Træning Tysk/fransk Træning Engelsk
8.45-9.30 Samfundsfag Træning Tysk/fransk Træning Engelsk
9.45-10.30 Kristendom Matematik Matematik Historie Tysk/fransk
10.30-11.15 Dansk Matematik Matematik Faglig fordybelse Tysk/fransk
12.05-12.50 Matematik Engelsk Faglig fordybelse Dansk Dansk
12.50-13.35 Historie Engelsk Fysik/kemi Dansk Dansk
13.45-14.30 Faglig fordybelse Geografi Fysik/kemi Dansk Idræt
14.30-15.15   Fysik/kemi   Dansk Idræt
Sidst opdateret den 03. februar 2022